Modelová konferencia FMV 2018 je projekt organizovaný študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej hlavnou úlohou je poskytnúť študentom možnosť aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky do praxe a zároveň zdokonaliť vyjednávacie a argumentačné zručnosti. V rámci simulácií multilaterálnych rokovaní týkajúcich sa aktuálnych medzinárodných problémov sa snažia dospieť k dohode medzi zainteresovanými štátmi a vypracovať záverečné memorandum poskytujúce alternatívny pohľad na danú tematiku.

Tento dokument bude následne prezentovaný na verejnosti počas Modelovej konferencie FMV v apríli 2018. Konferencia bude pozostávať z troch panelových diskusií, ku ktorým budú prizvaní odborníci z praxe za účelom prediskutovania záverov, ku ktorým študenti dospeli. Jedenásty ročník tohto projektu sa zameriava na aktuálne výzvy (Eliminácia kybernetických útokov a snahou o prehĺbenie spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, projekt Hodvábna Cesta a perspektívy sociálnej integrácie v Európskej únii).

Modelová konferencia je určená nielen študentom Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorí sa aktívne podieľajú na jej realizácii, ale i študentom iných odborov ako napríklad žurnalistika, masmediálna komunikácia, filmová tvorba, či prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktorí sú taktiež zapojení do projektu. V neposlednom rade je Modelová konferencia FMV určená odbornej i laickej verejnosti, ktorej sa študenti pokúsia priblížiť danú tematiku a prezentovať alternatívny pohľad na ňu.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY