Predseda Modelovej konferencie FMV 2018, Bc. Natália Nováková,má reprezentatívnu, koordinačnú a organizačnú úlohu. Zabezpečuje komunikáciu medzi dvoma tímami – negociačným a organizačným, rovnako ako medzi študentmi a supervízormi a reprezentuje Modelovú konferenciu FMV 2018 navonok. Je tiež súčasťou organizačného tímu.

Organizačný tím je zložený zo štyroch menších tímov. Každý tím má svojho predsedu. Predsedom diplomatického protokolu je Marián Jantulík. Úlohou tímu je organizačné a protokolárne zabezpečenie jednotlivých podujatí v rámci Modelovej konferencie. Medzi ich úlohy patrí napríklad príprava zasadacieho poriadku, oficiálne pozvania alebo zabezpečenie vlajkovej výzdoby. Členmi tímu sú Laura Janatová, Marcela Senková a Tomáš Marcinko.

Tím pre styk s verejnosťou zastrešuje marketing Modelovej konferencie.  Na jeho čele stojí Kristína Zápalová. Tím má na starosti zviditeľnenie konferencie a činnosti všetkých sekcií na akademickej pôde ako aj medzi verejnosťou a partnermi. Jeho úlohou je administrácia sociálnych sietí a webovej stránky, komunikácia s médiami, príprava a distribúcia propagačných materiálov, fotografovanie a organizácia videokampane Modelovej konferencie. Členmi tímu sú Adam Jankola, Hana Thu Ha Bui, Laura Janatová, Michaela Mesiariková, Matej Štefánik a Mária Butalová.

Cieľom fundraisingového tímu je získať finančné a iné prostriedky nevyhnutné pre samotné zorganizovanie Modelovej konferencie. Predsedkyňou tímu je Kristína Móriová. Úlohou tímu je osloviť partnerov, získať ich podporu a nadviazať s nimi obojstranne výhodnú spoluprácu. Medzi hlavné priority patrí uchádzanie sa o grantové výzvy. Členovia tímu vypracovávajú projekty a žiadosti o poskytnutie daru, prípadne inej formy spolupráce. Členmi tímu sú Noemi Sarossy, Bianka Slovíková, Kristína Vančová a Daniela Gučková.

Tím pre univerzitné partnerstvá a externých partnerov má za cieľ prepojiť študentov z rôznych odborov a nadviazať nové partnerstvá na úrovni univerzít. Predsedom tímu je Peter Cáha. Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA spolupracujú so študentami z odborov ako tlmočníctvo, žurnalistika či médiá. Členmi tímu sú ….

 

 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY