Bezpečnostná sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa zaoberá vytvorením platformy zameranej na prehĺbenie spolupráce vybraných členských štátov EÚ v otázkach odolnosti voči kybernetickým útokom, vypracovaním politiky kybernetickej obrany v kontexte spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, budovaním ľudských a technických zdrojov kybernetickej bezpečnosti, rozvojom priemyselných a technologických zdrojov pre kybernetickú bezpečnosť, vytváraním koherentnej medzinárodnej politiky kyber-priestoru pre EÚ a podporou kľúčových hodnôt EÚ.

***

The Security Section of the Model Conference of the Faculty of International Relations is concerned with establishment of a platform to deepen the cooperation of selected EU Member States in the following areas: increasing cyber resilience, developing cyber defense policy and capabilities related to the Common Security and Defense Policy, capacity building, developing industrial and technological resources for cybersecurity, and establishing a coherent international cyberspace policy for the EU and promote core EU values.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PREJSŤ NA SEKCIU


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF THE SECTION   Bc. Andrej Batyás

Predsedom bezpečnostnej sekcie Modelovej konferencie FMV 2018 je Andrej Batyás. Spolu s reprezentantmi šiestich krajín – Estónsko, Slovensko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Poľsko – sa zaoberajú elimináciou kybernetických útokov a snahou o prehĺbenie spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Andrej koordinuje činnosť jednotlivých delegátov, komunikuje s predsedom Modelovej konferencie FMV 2018, supervízormi a mentorom. Jeho hlavnou úlohou je písať drafty, ktoré určujú hlavné body stanovísk jednotlivých štátov a následných negociácií.

***

The Security Section chair of the Model Conference FMV 2018 is Andrej Batyás. Andrej with the representatives of six countries – Estonia, Slovakia, France, Germany, the Netherlands and Poland – are concerned with the elimination of cyber-attacks and efforts to deepen cooperation on cyber security. Andrej also coordinates the delegates, communicates with the president of the Model Conference FMV 2018, supervisors and mentor. His main task is to write drafts, which determine the common structure for individual countries standpoints and subsequent negotiations.ESTÓNSKO
ESTONIA   Roman Hrdlovič, Patrícia Tutková, Andrea Štrbáková

Turecká republika je so situáciou v obklopujúcich krajinách, ako aj s útokmi Dáiš v krajine veľmi zdrvené. V súčasnosti medzi hlavné priority politiky Tureckej republiky patrí zastavenie finančných tokov pre Dáiš, a tým zničenie celej teroristickej skupiny a stabilizovanie situácie. Preto Turecká republika podporuje spoluprácu medzi zainteresovanými krajinami pri vývoji ďalších postupov riešenia situácie. Medzi nevyhnutné ciele patrí odstavenie Dáiš od prístupu k rope a dojednanie dohody medzi krajinami.


SLOVENSKÁ REPUBLIKA
THE SLOVAK REPUBLIC Samo Šóth, Michal Bazovský, Michal Alemayehu

Sýrska arabská republika je ilegálnym obchodovaním s ropou veľmi znepokojená, pričom spomedzi všetkých krajín je dopad ilegálneho obchodu s ropou najničivejší pre Sýriu. Dáiš predstavuje nebezpečenstvo, ako pre Sýrsku arabskú republiku, tak aj pre celý svet a preto je zastavenie ilegálneho obchodovania s ropou, a teda zastavenie významného toku financií Dáiš, jednou z našich priorít. Spolupráca medzi zainteresovanými krajinami a vznik spoločnej dohody budú kľúčovým míľnikom v energetickej bezpečnosti súčasného sveta.FRANCÚZKO
FRANCE   Denis Balentic, Andrej Cína, Michal Boga

Iracká republika považuje za kľúčový bod v boji proti Dáiš zastavenie nelegálneho obchodu s ropou, ktorý je jedným z hlavných zdrojov financovania tejto teroristickej organizácie. Iracká republika je aj napriek ťažkej situácii a bojom, ktoré na jej území prebiehajú naďalej odhodlaná plne spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom a dotknutými štátmi, aby ISIS zneškodnila. V rámci zachovania vlastnej suverenity a ochrany obyvateľstva je rozhodnutá všetkými dostupnými a možnými prostriedkami zasiahnuť.


NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA
GERMANY    Jana Pačutová, Patrícia Tutková, Júlia Novotná

Spojené štáty americké zastávujú pozíciu svetovej veľmoci, ktorá sa snaží o udržanie mieru vo svete, a na ceste k splneniu tohto cieľa by mala byť sloboda jednotlivca hlavným pilierom budúceho rozvoja situácie vo vojnou zasiahnutých krajinách. Z tohto dôvodu Spojené štáty americké vidia ilegálny obchod s ropou, teroristickej organizácie Dáiš, ktorý zároveň predstavuje hlavný zdroj financovania spomenutej teroristickej skupiny, ako najväčšiu hrozbu pre svetový mier. Zastavanie ilegálneho obchodu s ropou považujeme za najväčšiu prioritu nasej zahraničnej politiky, a preto, doterajšie, ako aj budúce rozhodnutia, súčasného, ako aj budúceho prezidenta Spojených štátov amerických budu smerovať k zastaveniu a úplnému zničeniu spomenutej teroristickej organizácie. Spojené štáty americké budú pokračovať vo svojej spolupráci so spojencami, aby umožnili slobodnú, demokratickú a svetlejšiu budúcnosť sýrskeho a irackého ľudu. Spojené štáty americké veria, že aj ostatné strany zapojené do konfliktu a bojov proti Dáišu, na čele s Ruskou federáciou, začnú konať smerom k najrýchlejšiemu vyriešeniu konfliktu a že sa národom daného regiónu umožní, aby slobodne rozhodovali o svojej budúcnosti.HOLANDSKO
NETHERLANDS   Mária Mišutková, Silvia Švejdová, Matej Svrček

Ruská federácia považuje hrozbu Dáišu za znepokojivú a kritickú, nielen pre okolité štáty, ale aj pre medzinárodný mier v globálnom meradle. Preto je pre Ruskú federáciu prioritou odstrániť hrozbu, ktorú Dáiš predstavuje, prostredníctvom zastavenia jeho financovania, ktoré sa uskutočňuje najmä vďaka obchodu s ropou. Je potrebné vynaložiť väčšiu snahu aj zo strany Tureckej republiky a Spojených štátov amerických, ktoré zlyhávajú pri ochrane hraníc, cez ktoré vedú hlavné transportné cesty. Zároveň je neprípustný zásah na sýrske územie, ktorý by znamenal porušenie suverenity Sýrskej arabskej republiky. Na ukončenie násilia a následnú stabilizáciu a manažment konfliktu je potrebná lepšia spolupráca krajín, založená na diplomatickom dialógu, a taktiež skutočná vôľa štátov na jeho riešenie.POĽSKÁ REPUBLIKA
POLAND    Jana Pačutová, Patrícia Tutková, Júlia Novotná

Spojené štáty americké zastávujú pozíciu svetovej veľmoci, ktorá sa snaží o udržanie mieru vo svete, a na ceste k splneniu tohto cieľa by mala byť sloboda jednotlivca hlavným pilierom budúceho rozvoja situácie vo vojnou zasiahnutých krajinách. Z tohto dôvodu Spojené štáty americké vidia ilegálny obchod s ropou, teroristickej organizácie Dáiš, ktorý zároveň predstavuje hlavný zdroj financovania spomenutej teroristickej skupiny, ako najväčšiu hrozbu pre svetový mier. Zastavanie ilegálneho obchodu s ropou považujeme za najväčšiu prioritu nasej zahraničnej politiky, a preto, doterajšie, ako aj budúce rozhodnutia, súčasného, ako aj budúceho prezidenta Spojených štátov amerických budu smerovať k zastaveniu a úplnému zničeniu spomenutej teroristickej organizácie. Spojené štáty americké budú pokračovať vo svojej spolupráci so spojencami, aby umožnili slobodnú, demokratickú a svetlejšiu budúcnosť sýrskeho a irackého ľudu. Spojené štáty americké veria, že aj ostatné strany zapojené do konfliktu a bojov proti Dáišu, na čele s Ruskou federáciou, začnú konať smerom k najrýchlejšiemu vyriešeniu konfliktu a že sa národom daného regiónu umožní, aby slobodne rozhodovali o svojej budúcnosti. 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY