Politická sekcia Modelovej Konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa zaoberá identifikáciou hlavných okruhov sociálnej integrácie na základe Bielej knihy vydanou Európskou komisiou a prezentáciou spojenia “Sociálna Európa” ako prehĺbenie jednotného trhu a tým aj ekonomických ambícii. Cieľom je konvergencia štátov jadra v identifikovaných okruhoch spolupráce.

***

The Political Section of the Model Conference of the Faculty of International Relations is concerned with identification of main spheres of social integration based on the White paper on the future of Europe and presentation of the term “Social Europe” as deepening of the single market and thus of economic ambitions. The main goal is a convergence of EU core states in the identified fields of cooperation.

PREJSŤ NA SEKCIU

 


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF SECTION   Bc. Andrej Csizmadia

Predsedom politickej sekcie Modelovej konferencie FMV 2018 je Andrej Csizmadia. Táto sekcia sa zaoberá perspektívami sociálnej integrácie v Európskej únii a hlavnými aktérmi v rámci negociácií sú Slovensko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Švédsko a Francúzsko. Andrej koordinuje činnosť jednotlivých delegátov, komunikuje s predsedom Modelovej konferencie FMV 2018, supervízormi a mentorom. Jeho hlavnou úlohou je písať drafty, ktoré určujú hlavné body stanovísk jednotlivých štátov a následných negociácií.

***
The Political Section chair of the Model Conference FMV 2018 is Andrej Csizmadia. This section is concerned with the perspectives of the Social Integration within the European Union and the main players in the negotiations are Slovakia, Finland, Germany, Italy, Sweden and France. Andrej also coordinates the delegates, communicates with the president of the Model Conference FMV 2018, supervisors and mentor. Her main task is to write drafts, which determine the common structure for individual countries standpoints and subsequent negotiations.


SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAKIA Michaela Augustínová, Martina Blahová, Miriama Ševčíková, Tereza Kováčová, Tatiana Skáčiková

Slovensku ako najmenšej krajiny v rámci V4 poskytuje toto zoskupenie príležitosť na presadzovanie svojich národných záujmov na regionálnej i európskej úrovni. Práve preto je pre Slovensko V4 prvou voľbou pokiaľ ide o diskusiu o regionálnych otázkach alebo politikách EÚ. Naším cieľom je prehĺbiť koordináciu spoločných pozícií voči EÚ. Slovenská republika tiež zdôrazňuje dôležitú úlohu V4 pri podpore rozšírenia EÚ v regiónoch západného Balkánu a Východného partnerstva. Zdôrazňujeme iniciatívu na pomoc týmto krajinám v procese transformácie a euroatlantickej integrácie. Na druhej strane, máme však záujem aj na zvyšovaní povedomia verejnosti o V4 zoskupení v rámci regiónu a propagáciu vyšehradskej značky v rámci stredoeurópskeho regiónu. Ďalšie témy, ktorým sa bude Slovenská republika venovať, sú krízový manažment, bezpečnosť, energetická bezpečnosť a udržateľnosť a rozvoj infraštruktúry.


slovakia

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC Anna Mikulová, Adam Cibuľa, Natália Potičná, Dominika Danišová, Nikoleta Kocúrová

Bližšie informácie k tejto téme pripravujeme a onedlho ich nájdete na našej stránke.czech-rep

MAĎARSKO
HUNGARY Noemi Kalmárová, Martina Somošová, Sabína Kuzmiaková, Lukáš Jurčina, Krištof Meszároš

Bližšie informácie k tejto téme pripravujeme a onedlho ich nájdete na našej stránke.hungary

POĽSKO
POLAND   Mária Kotuľaková, Lucia Mišunová, Boris Konček, Nikola Javorská

Bližšie informácie k tejto téme pripravujeme a onedlho ich nájdete na našej stránke.poland

DÔLEŽITÉ KONTAKTY