negociacny-tim-rozvoj

Rozvojová sekcia 10. ročníka Modelovej konferencie sa zaoberá problematikou spolupráce pri zabezpečení prístupu k pitnej vode. Dostatočný prístup k pitnej vode a hygiene je kľúčovým faktorom pre ekonomický rozvoj a zvýšenie kvality života vo svete. Z tohto dôvodu si Rozvojová sekcia stanovila za cieľ vytvorenie priestoru pre viacstranné rokovania, ktorých cieľom je dohodnúť sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti zabezpečenia prístupu k pitnej vode. Na rokovania boli prizvaní zástupcovia rozvinutých i rozvojových štátov, medzi ktorými nájdeme ako štáty chudobné tak aj bohaté na vodné zdroje, pričom našim cieľom pri výbere bolo zabezpečiť diverzitu štátov v prístupe k riešeniu danej problematiky. Za hlavné témy rokovaní bolo zvolené stanovenie spôsobu spolupráce, financovania a taktiež miera zastúpenia štátneho i súkromného sektora.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PREJSŤ NA SEKCIU

m-ebezsj

fmv_logo_ps


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF SECTION   Juraj Pálka

Predsedom rozvojovej sekcie Modelovej konferencie FMV 2017 je Juraj Pálka. Spolu so zástupcami z krajín – Bolívie, Indie, Izraela, Juhoafrickej republiky, Kanady, Saudskej Arábie a EÚ – sa snažia o vytvorenie priestoru pre viacstranné rokovania, ktorých cieľom je dohodnúť sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti zabezpečenia prístupu k pitnej vode. Juraj koordinuje činnosť jednotlivých delegátov, komunikuje s predsedom Modelovej konferencie FMV 2017, supervízormi a mentorom. Jeho hlavnou úlohou je písať drafty, ktoré určujú hlavné body stanovísk jednotlivých štátov a následných negociácií.juraj

BOLÍVIA
BOLIVIA   Adela Vencelová, Mária Odrášková, Antónia Duláková

Voda patrí k základným ľudským potrebám, avšak krajina Bolívia sa vyznačuje práve jej nedostatkom. Vodné zdroje zohrávajú významnú úlohu v zabezpečení ekonomického rozvoja a práv občanov, a aj keď krajiná má významné zásoby vody, nachádza sa problém v jej distribúcií a preto je nevyhnutné túto oblasť modernizovať. Cieľom krajiny je tento problém riešiť prostredníctvom projektov ako na štátnej tak i na medionárodnej úrovni. Aj preto je Bolívia zástancom rozvojovej pomoci v prípade tejto komodity.bolivia

INDIA
INDIA Veronika Ontková, Ivana Kovalčíková, Ivana Sotáková

Neustály rast indickej populácie vytvára tlak na všetky prírodné zdroje, obzvlášť vodu. Najväčším problémom je nevhodná kvalita vody, a hoci India dosiahla pokrok v zabezpečovaní nezávadnej vody, stále existujú veľké nerovnosti medzi jednotlivými časťami krajiny. India je pripravená vynaložiť celú svoju snahu za účelom dosiahnutia medzinárodnej dohody vedúcej k účinnému, udržateľnému a transparentnému mechanizmu zameraného na podporu krajín, ktoré majú problémy s nedostatkom pitnej vody a nevyhovujúcou sanitáciou.india

IZRAEL
ISRAEL   Ivana Strajňáková, Marko Ondo, Nikolas Ščepko

60% územia Izraela tvorí púšť a zvyšok je aridný. Množstvo dažďovej vody tu kleslo na polovicu z priemeru roku 1948, populácia narástla 10 násobne a ekonomika 70 násobne. Avšak, na rozdiel od iných krajín, ktoré majú tendenciu plytvať vodou v spojitosti s ekonomickým rastom; Izrael implementoval vlastný tzv. Izraelský model vodnej politiky. S postupom času sa práve sektor vodnej politiky v Izraeli výrazne rozvinul vďaka inováciám v technológiách, ich implementácii a dlhodobým plánom. Realizáciou rôznych projektov môžeme povedať, že Izrael je krajinou, ktorá dokázala úspešne využiť svoje kapacity čím sa stala príkladom pre rozvojové krajiny, ktorých obyvatelia trpia nedostatočným prístupom k pitnej vode; a teda dokázala, že je reálne možné takýto prístup zabezpečiť, o čom pojednáva aj táto Modelová konferencia. V tejto súvislosti, my, delegácia Izraela, sme ochotní ďalej šíriť know-how, ktorý Izrael doposiaľ predstavil a implementoval, a taktiež sme ochotní podnietiť medzinárodné rokovania a spoluprácu Bolívie, Indie, Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky zahŕňajúc Kanadu a Európsku úniu; s cieľom dospieť k určitému spoločnému stanovisku ohľadom implementácie našich, Izraelských, technológií a patentov v týchto krajinách, ktoré v súčasnosti trpia nedostatočným prístupom k pitnej vode, a zároveň tak vytvoriť nie len jednorazovú ale dlhotrvajúcu spoluprácu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami a Izraelom- svetovým lídrom vo vodnej problematike.israel

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
SOUTH AFRICA   Lívia Kohániová, Lenka Kardošová, Roman Gdovjak

Otázka zabezpečenia dostatočného množstva kvalitnej vody pre obyvateľov predstavuje dlhoročnú výzvu pre vládu Južnej Afriky. Ďalšími problémami, ktorým Južná Afrika musí čeliť, sú nedostatočná vodná infraštruktúra, zabezpečenie sanitácie vodných zdrojov a rovnomerná distribúcia vodných zásob všetkým obyvateľom. Južná Afrika je preto otvorená na medzinárodnú spoluprácu a chce sa zapojiť do globálneho dialógu, ktorý by priniesol zlepšenie situácie a viedol by k trvalo udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Je tiež pripravená poskytnúť ostatným štátom svoje skúsenosti nadobudnuté z úspechov, ktoré už boli dosiahnuté v zabezpečovaní dostatočného množstva vody pre všetkých občanov.


jar

KANADA
CANADA   Miroslava Sovíková, Adriana Masárová, Yuriy Leso

Problematika zabezpečenia prístupu k čistej vode sa dotýka každého z nás a považuje sa za jeden z kľúčových faktorov každej ekonomiky. Kanada disponuje významnými vodnými zdrojmi, ktoré musia v súčasnej dobe čeliť mnohým výzvam. Mnohé opatrenia na riešenie týchto problémov odrážajú rastúce využitie integrovaného manažmentu vodných zdrojov pre sladkovodné prostredie. Kanadskí vedci pomáhajú posilniť tieto opatrenia budovaním účinnej politiky vodných zdrojov, ktorá bude viesť hlavne k účelnejšiemu nakladaniu s vodou. Zároveň si Kanada uvedomuje dôležitosť otázok spojených s vodou na trvalo udržateľný rozvoj v rozvojových krajinách. Podporuje medzinárodnú spoluprácu pri vytváraní transparentného, efektívneho a progresívneho systému rozvojovej pomoci, ktorý zabezpečí prístup k vode. V snahe napomôcť plneniu svojich globálnych záväzkov a dosiahnutiu medzinárodne prijateľného konsenzu v zabezpečení prístupu k čistej vode a primeranej hygiene sa Kanada zaviazala spolupracovať s krajinami a mimovládnymi organizáciami po celom svete.canada

SAUDSKÁ ARÁBIA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA   Erika pivolusková, Michaela Rojáková, Kristína Husárová

Zásobovanie a sanitácia vody v Saudskej Arábii sa vyznačuje významnými investíciami do desalinizácie morskej vody, vodnej distribúcie, kanalizácie a čistenia odpadových vôd, čo viedlo k značnému nárastu v prístupe k pitnej vode a hygienickým zariadeniam v posledných desaťročiach. Keďže sa naše Kráľovstvo skladá prevažne z vyprahnutých oblastí a púští, 50 % našich vodných zdrojov závisí na desalinizácii, 40 % na ťažbe neobnoviteľných podzemných vôd, ktorej zásoby ceteris paribus sa odhadujú na 13 rokov, a 10 % z povrchových vôd. Vzhľadom k značnému bohatstvu z ropných príjmov je voda poskytovaná takmer zadarmo, avšak napriek zdokonaleniu zostáva kvalita nedostatočná. Našim budúcim zámerom je medzinárodná spolupráca s krajinami, ktoré sú technologicky rozvinutejšie v tejto oblasti a investovať do krajín, ktoré sú menej rozvinuté ako my, pretože prístup k pitnej vode a zlepšenie sanitácie by malo byť základným kameňom pre zdravo rastúce ekonomiky. Domnievame sa, že ďalším krokom nášho Kráľovstva sú konzultácie so skúsenejšími hráčmi.saudi

EURÓPSKA ÚNIA
EUROPEAN UNION   Regina Hájosová, Ivana Jančovičová and Mária Minarovičová

Voda je jednou zo základných životných potrieb človeka a iných živých organizmov. Okrem toho, prístup k vode je predpokladom k ekonomickému a sociálnemu rozvoju štátov. Napriek tomu, že Európska Únia netrpí nedostatkom vody, problematiku prístupu k čistej vode a manažmentu vodných zdrojov považuje za dôležitú. Európska Únia a jej členské štáty uznávajú za potrebné podniknúť kroky v oblasti zlepšenia politiky vodohospodárstva, a taktiež v oblasti medzinárodnej spolupráce.eu

DÔLEŽITÉ KONTAKTY